Vedtægter for Aarhus Studenter Gymnastik

§ 1. Navn, hjemsted og tilknytning

Stk. 1. Foreningens navn er “Aarhus Studenter Gymnastik & Fitness” (ASG).

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus kommune. Foreningens adresse er Marselis Boulevard 169, 8000 Aarhus C.

Stk. 3. Foreningen skal arbejde i tilknytning til Aarhus Universitets-sport (AUS).

Stk. 4. Foreningen er medlem af DGI, DIF og Idrætssamvirket Århus.

 

§ 2. Formål

Det er foreningens formål at tilbyde og udvikle studentergymnastik, herunder at opøve trænere, samt fremme det sociale samvær mellem medlemmerne.

 

§ 3. Optagelse og eksklusion

Stk. 1. Optagelse som medlem af foreningen sker, når det til enhver tid opkrævne medlems-kontingent er betalt. Kontingentet opkræves pr. sæson, fra september til maj/juni, pr. semester eller fra januar til januar.

Stk. 2. Eksklusion fra foreningen sker efter bestyrelsens beslutning. En eksklusion kan ankes på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 4. Generalforsamlingen: afholdelse og indkaldelse

Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned. Den indkaldes med mindst tre ugers varsel via foreningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Aflæggelse af regnskab.

6. Vedtagelse af budget og kontingent.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to kritiske revisorer.

10. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres af bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse på hjemmesiden.

Stk. 4. Det er muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt, såfremt der er en samfunds kritisk situation, der ikke gør det muligt at møde op fysisk.

 

§ 5. Generalforsamlingen: myndighed

Stk. 1. Samtlige aktiviteter i foreningen er underkastet generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes §4 eller §8.

Stk. 3. Afgørelser træffes ved simpelt flertal (jf. dog §6, §12 og §13), hvor ethvert fremmødt medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 6. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Ethvert medlem af foreningen kan lade sig opstille til bestyrelsesvalget.

Stk. 2. Bestyrelsen består af højest 7 medlemmer og har højest 2 suppleanter.

Stk. 2.a. Foreningens kasserer vælges af bestyrelsen ved ansættelse af en kontoransat. Med mindre der er enstemmigt flertal på generalforsamlingen om at afskedige denne, vil den kontoransatte automatisk være valgt som et af de 7 medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 3. Er der flere end 7 kandidater holdes der valg, hvor hvert fremmødt medlem har 3 stemmer, der skal fordeles på op til 3 forskellige kandidater. Er der 7 eller færre kandidater, er de alle at betragte som valgt.

Stk. 4. Der afholdes separat suppleantvalg. Er der flere end 2 kandidater holdes der valg, hvor hvert fremmødt medlem har 2 stemmer, der skal fordeles på op til 2 forskellige kandidater. Er der to eller færre, er de alle at betragte som valgt.

Stk. 5. Alle kandidater er sideordnet opstillet. Der kan ikke indgås valgforbund.

Stk. 6. Ved stemmelighed tilstræbes at der indgår såvel trænere som menige medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 7. Af de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges først en formand og dernæst en næstformand. Disse vælges ved relativt flertal, hvor de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer hver har én stemme. Dette besluttes på generalforsamlingen.

Stk. 8. Der vælges to kritiske revisorer med to suppleanter efter samme fremgangsmåde, hvor hvert fremmødt medlem har to stemmer.

Stk. 9. Valgene gælder indtil næste ordinære generalforsamling, medmindre en ekstraordinær indkaldt generalforsamling (jf. § 8) har nyvalg på dagsordenen.

Stk. 10. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt

2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt

3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

 

§ 7. Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Der afholdes mindst et møde per semestermåned. Et bestyrelsesmøde kan erstattes af et FU-møde.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 3. Ophævet.

Stk. 4. Ophævet

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Stk. 6. Forretningsudvalget (FU) består af formand, næstformand og en af bestyrelsen valgt kasserer.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når ¼ af foreningens medlemmer eller mindst 150 medlemmer indgiver skriftlig krav herom overfor bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse sker via foreningens hjemmeside, på foreningens Facebook-side samt via mail til foreningens instruktører med mindst 14 dages og højest en måneds varsel senest 14 dage efter modtagelse af begæring.

 

§ 9. Referater

Referater opbevares i mindst 5 år. Referater fra bestyrelsesmøder lægges ud på hjemmesiden senest 14 dage efter afholdt bestyrelsesmøde.
 

§ 10. Regnskab, revision og drift.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet er afsluttet og revideret samt foreligger til uddeling på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Foreningens drift finansieres ved medlemmers kontingent, kommunale tilskud, støtte fra Aarhus Universitet og ekstraordinære materialetilskud fra DGI, DIF, Idrætssamvirket i Århus.

Stk. 4. Eventuelt overskud tilfalder foreningen og bruges indenfor foreningens formål.

Stk. 5. Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af bestyrelsesformand og revisorer eller to fra bestyrelsen.

Stk. 6. Foreningen kan oprette en midlertidig kassekredit ved likviditetsproblemer ved sæsonafslutning.

 

§ 11. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer, eller de(n) kontoransatte.

Stk. 2. I bestyrelsens forretningsorden defineres en bagatelgrænse, indenfor hvilken ethvert bestyrelsesmedlem kan indgå aftaler med baggrund i bestyrelsens beslutninger. Heraf skal fremgå en beløbsgrænse, samt afgrænsning af områder.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

 

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af disse vedtægter kræver 2/3 flertal blandt deltagerne i den ordinære generalforsamling eller relativt flertal ved en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af hinanden. I øvrigt behandles vedtægtsændringer som andre forslag til generalforsamlingen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal indsendes til Århus Kommunes Fritids- og kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

 

§ 13 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kræver vedtagelse med 3/4 flertal ved en ordinær generalforsamling samt simpelt flertal ved en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der tidligst indkaldes en uge og senest en måned efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal formålet klart fremgå.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler AUS.

 

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Aarhus den 24. februar 2022

Dirigent: Emilie Ringgaard

Referent: Maria Lodahl Agerbæk